Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Thinking Like an Economist » Biểu đồ dòng chu chuyển (circular-flow diagram) là gì? Ý nghĩa thế nào?

Biểu đồ dòng chu chuyển (circular-flow diagram) là gì? Ý nghĩa thế nào?

Biểu đồ dòng chu chuyển là một mô hình trực quan của nền kinh tế cho thấy cách đồng đô la chảy qua thị trường giữa các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Biểu đồ dòng chu chuyển tiếng Anh là circular-flow diagram

a visual model of the economy that shows how dollars flow through markets among households and firms

Ý nghĩa trong kinh tế học

Nền kinh tế bao gồm hàng triệu người tham gia vào nhiều hoạt động – mua, bán, làm việc, thuê mướn, sản xuất, v.v. Để hiểu nền kinh tế hoạt động như thế nào, chúng ta phải tìm cách đơn giản hóa suy nghĩ của mình về tất cả các hoạt động này. Nói cách khác, chúng ta cần một mô hình giải thích, nói chung, nền kinh tế được tổ chức như thế nào và những người tham gia trong nền kinh tế tương tác với nhau như thế nào.

Hình 1 trình bày một mô hình trực quan của nền kinh tế được gọi là sơ đồ dòng chảy tuần hoàn. Trong mô hình này, nền kinh tế được đơn giản hóa để chỉ bao gồm hai loại người ra quyết định – doanh nghiệp và hộ gia đình. Các công ty sản xuất hàng hóa và dịch vụ sử dụng đầu vào, chẳng hạn như lao động, đất đai và vốn (nhà xưởng và máy móc). Những yếu tố đầu vào này được gọi là các yếu tố sản xuất. Các hộ gia đình sở hữu các yếu tố sản xuất và tiêu thụ tất cả hàng hóa và dịch vụ mà các doanh nghiệp sản xuất.

Các hộ gia đình và doanh nghiệp tương tác trong hai loại thị trường. Trong thị trường hàng hóa và dịch vụ, hộ gia đình là người mua và doanh nghiệp là người bán. Đặc biệt, các hộ gia đình mua sản lượng hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất. Trên thị trường các yếu tố sản xuất, hộ gia đình là người bán và doanh nghiệp là người mua. Ở những thị trường này, các hộ gia đình cung cấp đầu vào mà các doanh nghiệp sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Sơ đồ vòng tròn cung cấp một cách đơn giản để tổ chức các giao dịch kinh tế xảy ra giữa các hộ gia đình và các doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Hai vòng lặp của sơ đồ dòng chảy vòng là khác biệt nhưng có liên quan với nhau. Vòng lặp bên trong đại diện cho các luồng đầu vào và đầu ra. Các hộ gia đình bán quyền sử dụng lao động, đất đai và vốn của họ cho các doanh nghiệp trên thị trường các yếu tố sản xuất. Sau đó, các công ty sử dụng các yếu tố này để sản xuất hàng hóa và dịch vụ, sau đó được bán cho các hộ gia đình trên thị trường hàng hóa và dịch vụ. Vòng lặp bên ngoài của sơ đồ đại diện cho dòng đô la tương ứng. Các hộ gia đình chi tiền để mua hàng hóa và dịch vụ từ các công ty. Các công ty sử dụng một số doanh thu từ việc bán hàng này để trả cho các yếu tố sản xuất, chẳng hạn như tiền lương của công nhân của họ. Những gì còn lại là lợi nhuận của các chủ sở hữu công ty, những người chính họ là thành viên của các hộ gia đình.

Hãy cùng tham quan dòng chảy tuần hoàn bằng cách theo dõi một tờ đô la khi nó di chuyển từ người này sang người khác trong nền kinh tế. Hãy tưởng tượng rằng đồng đô la bắt đầu từ một hộ gia đình—chẳng hạn như trong ví của bạn. Nếu bạn muốn mua một tách cà phê, bạn mang đồng đô la (cùng với một số anh chị em của nó) đến một trong những thị trường hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế, chẳng hạn như quán cà phê Starbucks tại địa phương của bạn. Ở đó, bạn dành nó cho thức uống yêu thích của mình. Khi đồng đô la chuyển vào máy tính tiền của Starbucks, nó sẽ trở thành doanh thu cho công ty. Tuy nhiên, đồng đô la không ở lại Starbucks lâu bởi vì công ty sử dụng nó để mua đầu vào trên thị trường cho các yếu tố sản xuất. Starbucks có thể sử dụng đồng đô la để trả tiền thuê mặt bằng cho chủ nhà hoặc trả lương cho công nhân. Trong cả hai trường hợp, đồng đô la đi vào thu nhập của một số hộ gia đình và một lần nữa, trở lại ví của ai đó. Tại thời điểm đó, câu chuyện về dòng chảy tuần hoàn của nền kinh tế lại bắt đầu.

Biểu đồ vòng tròn trong Hình 1 là một mô hình rất đơn giản của nền kinh tế. Ví dụ, một mô hình dòng chảy tuần hoàn phức tạp và thực tế hơn sẽ bao gồm vai trò của chính phủ và thương mại quốc tế. (Một phần số đô la mà bạn đưa cho Starbucks có thể được dùng để trả thuế hoặc mua hạt cà phê từ một nông dân ở Brazil.) Tuy nhiên, những chi tiết này không quan trọng đối với hiểu biết cơ bản về cách thức tổ chức nền kinh tế. Do tính đơn giản của nó, biểu đồ vòng tròn này rất hữu ích để ghi nhớ khi nghĩ về cách các bộ phận của nền kinh tế khớp với nhau.

Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ