Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Ý nghĩa của ‘ability-to-pay principle’ trong kinh tế học là gì?

Ý nghĩa của ‘ability-to-pay principle’ trong kinh tế học là gì?

ability-to-pay principle

the idea that taxes should be levied on a person according to how well that person can shoulder the burden

Nguyên tắc “ability-to-pay” trong kinh tế học là nguyên tắc đề xuất rằng người nên đóng góp vào hệ thống thuế hoặc phí dựa trên khả năng tài chính của họ. Theo nguyên tắc này, người có khả năng tài chính cao hơn nên chịu trách nhiệm đóng góp nhiều hơn so với những người có khả năng thấp hơn.

Ý nghĩa của nguyên tắc này là đảm bảo tính công bằng và tiếp cận xã hội trong việc phân chia gánh nặng tài chính. Nguyên tắc này cho rằng những người có thu nhập và tài sản lớn hơn nên đóng góp nhiều hơn để hỗ trợ xã hội và phát triển kinh tế.

Nguyên tắc ability-to-pay được áp dụng rộng rãi trong hệ thống thuế của nhiều quốc gia. Thông qua việc thu thuế theo khả năng tài chính, nguyên tắc này giúp tạo ra nguồn tài chính công cộng và phục vụ các chương trình xã hội, cơ sở hạ tầng, dịch vụ công và các hoạt động khác có lợi cho cộng đồng.

Economics

Ý nghĩa của ‘macroeconomics’ trong…

Th9 17, 2023465 min read

✅ macroeconomics 👉 the study of economywide phenomena, including inflation, unemployment, and economic growth Macroeconomics…

Ý nghĩa của ‘microeconomics’ trong…

Th9 17, 2023323 min read

✅ microeconomics 👉 the study of how households and firms make decisions and how they…

Ý nghĩa của ‘production possibilities…

Th9 17, 2023463 min read

✅ production possibilities frontier 👉 a graph that shows the combinations of output that the…

Ý nghĩa của ‘circular-flow diagram’…

Th9 17, 2023384 min read

✅ circular-flow diagram 👉 a visual model of the economy that shows how dollars flow…

Load More ↓
Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ