Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Thinking Like an Economist » Đường giới hạn khả năng sản xuất (production possibilities frontier ) là gì? Ý nghĩa thế nào?

Đường giới hạn khả năng sản xuất (production possibilities frontier ) là gì? Ý nghĩa thế nào?

Đường giới hạn khả năng sản xuất là một biểu đồ thể hiện các kết hợp sản lượng mà nền kinh tế có thể sản xuất với các yếu tố sản xuất sẵn có và công nghệ sản xuất sẵn có

Đường giới hạn khả năng sản xuất tiếng Anh là production possibilities frontier

a graph that shows the combinations of output that the economy can possibly produce given the available factors of production and the available production technology

Ý nghĩa trong kinh tế học

Hầu hết các mô hình kinh tế, không giống như sơ đồ dòng chảy vòng tròn, được xây dựng bằng các công cụ toán học. Ở đây chúng ta sử dụng một trong những mô hình đơn giản nhất, được gọi là đường giới hạn khả năng sản xuất, để minh họa một số ý tưởng kinh tế cơ bản.

Mặc dù nền kinh tế thực sản xuất hàng nghìn hàng hóa và dịch vụ, nhưng hãy xem xét một nền kinh tế chỉ sản xuất hai hàng hóa—ô tô và máy tính. Cùng với nhau, ngành công nghiệp xe hơi và ngành công nghiệp máy tính sử dụng tất cả các yếu tố sản xuất của nền kinh tế. Đường giới hạn khả năng sản xuất là một biểu đồ thể hiện các kết hợp đầu ra khác nhau—trong trường hợp này là ô tô và máy tính—mà nền kinh tế có thể sản xuất được với các yếu tố sản xuất sẵn có và công nghệ sản xuất sẵn có mà các doanh nghiệp sử dụng để biến các yếu tố này thành sản lượng.

Hình 2 cho thấy đường giới hạn khả năng sản xuất của nền kinh tế này. Nếu nền kinh tế sử dụng tất cả các nguồn lực của nó trong ngành công nghiệp xe hơi, nó sẽ sản xuất 1.000 chiếc xe hơi và không có máy tính. Nếu nó sử dụng tất cả các nguồn lực của mình trong ngành công nghiệp máy tính, nó sẽ sản xuất 3.000 máy tính và không có ô tô. Hai điểm cuối của đường giới hạn khả năng sản xuất đại diện cho những khả năng cực đoan này.

Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ