Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Interdependence and the Gains from Trade » Lợi thế so sánh (comparative advantage) là gì? Ý nghĩa trong kinh tế học?

Lợi thế so sánh (comparative advantage) là gì? Ý nghĩa trong kinh tế học?

Lợi thế so sánh là khả năng sản xuất hàng hóa với chi phí cơ hội thấp hơn so với nhà sản xuất khác.

Lợi thế so sánh tiếng Anh là comparative advantage

the ability to produce a good at a lower opportunity cost than another producer

Ý nghĩa trong kinh tế học

Các nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ lợi thế so sánh khi mô tả chi phí cơ hội mà hai nhà sản xuất phải đối mặt. Nhà sản xuất từ bỏ ít hàng hóa khác hơn để sản xuất Hàng hóa X có chi phí cơ hội nhỏ hơn để sản xuất Hàng hóa X và được cho là có lợi thế so sánh trong việc sản xuất hàng hóa đó. Trong ví dụ của chúng ta, Frank có chi phí cơ hội sản xuất khoai tây thấp hơn so với Ruby: Một ounce khoai tây của Frank chỉ tốn ¼ ounce thịt, nhưng Ruby lại tốn ½ ounce thịt. Ngược lại, Ruby có chi phí cơ hội sản xuất thịt thấp hơn so với Frank: Một ounce thịt bằng Ruby 2 ounce khoai tây, nhưng Frank lại tốn 4 ounce khoai tây. Do đó, Frank có lợi thế so sánh trong việc trồng khoai tây và Ruby có lợi thế so sánh trong sản xuất thịt.

Mặc dù một người có thể có lợi thế tuyệt đối trong cả hai hàng hóa (như Ruby làm trong ví dụ của chúng ta), nhưng một người không thể có lợi thế so sánh trong cả hai hàng hóa. Bởi vì chi phí cơ hội của một hàng hóa là nghịch đảo của chi phí cơ hội của hàng hóa kia, nếu chi phí cơ hội của một người đối với một hàng hóa tương đối cao, thì chi phí cơ hội của hàng hóa kia phải tương đối thấp. Lợi thế so sánh phản ánh chi phí cơ hội tương đối. Trừ khi hai người có chi phí cơ hội như nhau, nếu không một người sẽ có lợi thế so sánh ở một hàng hóa và người kia sẽ có lợi thế so sánh ở hàng hóa kia.

Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ