Chuyển tới nội dung
Home » News » Kinh tế học » Mười nguyên lý của kinh tế học – Ten Principles of Economics

Mười nguyên lý của kinh tế học – Ten Principles of Economics

khan hiếm – scarcity là gì?

Khan hiếm có nghĩa là xã hội có các nguồn lực hạn chế và vì thế không thể sản xuất mọi hàng hóa và dịch vụ mà mọi người mong muốn. Giống như một hộ gia đình không thể đáp ứng mọi mong muốn của tất cả mọi người, xã hội cũng không thể làm cho mỗi cá nhân có được mức sống cao nhất như họ khao khát.

kinh tế học – economics là gì?

Kinh tế học là môn học nghiên cứu cách thức xã hội quản lý các nguồn lực khan hiếm. Trong hầu hết các xã hội, nguồn lực được phân bổ không phải bởi một nhà làm kế hoạch duy nhất ở trung ương, mà thông qua sự tác động qua lại giữa hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp.

hiệu quả – efficiency là gì?

Hiệu quả có nghĩa là xã hội thu được kết quả cao nhất từ các nguồn lực khan hiếm của mình.

công bằng – equality là gì?

Công bằng hàm ý ích lợi thu được từ các nguồn lực khan hiếm đó được phân phối công bằng giữa các thành viên của xã hội.

chi phí cơ hội – opportunity là gì?

Chi phí cơ hội của một thứ là cái mà bạn từ bỏ để có được nó.

những người có lý trí – rational people là gì?

Các nhà kinh tế thường cho rằng mọi người đều có lý trí. Những người có lý trí làm một cách có hệ thống và có chủ đích những gì tốt nhất có thể để đạt được mục tiêu của mình, với những cơ hội sẵn có.

thay đổi cận biên – marginal change là gì?

Các nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ những thay đổi cận biên để chỉ những điều chỉnh gia tăng nhỏ so với kế hoạch hành động hiện tại.

kích thích – incentive là gì?

Vì mọi người ra quyết định dựa trên sự so sánh chi phí và ích lợi, nên hành vi của họ có thể thay đổi khi ích lợi hoặc chi phí thay đổi. Nghĩa là mọi người phản ứng đối với các kích thích.

nền kinh tế thị trường – market economy là gì?

Trong nền kinh tế thị trường, quyết định của các nhà làm kế hoạch trung ương được thay thế bằng quyết định của hàng triệu doanh nghiệp và hộ gia đình. Các doanh nghiệp quyết định thuê ai và sản xuất cái gì. Các hộ gia đình quyết định làm việc cho doanh nghiệp nào và mua cái gì bằng thu nhập của mình. Các doanh nghiệp và hộ gia đình tương tác với nhau trên thị trường, nơi mà giá cả và ích lợi riêng định hướng cho các quyết định của họ.

quyền tài sản – property rights là gì?

Quyền tài sản là khả năng của một cá nhân sở hữu và thực hiện quyền kiểm soát đối với các nguồn lực khan hiếm.

thất bại thị trường – market failure là gì?

Các nhà kinh tế học sử dụng thuật ngữ thất bại thị trường để chỉ tình huống mà thị trường tự nó thất bại trong việc phân bổ nguồn lực có hiệu quả.

ngoại tác – externality là gì?

Ảnh hưởng ngoại hiện là ảnh hưởng do hành động của một người tạo ra đối với phúc lợi của người ngoài cuộc.

sức mạnh thị trường – market power là gì?

Sức mạnh thị trường chỉ khả năng của một người duy nhất (hay nhóm người) có ảnh hưởng đáng kể lên giá cả thị trường.

năng suất – productivity là gì?

Hầu hết sự khác biệt về mức sống có nguyên nhân ở sự khác nhau về năng suất lao động của các quốc gia – tức số lượng hàng hóa được làm ra trong một giờ lao động của một công nhân.

lạm phát – inflation là gì?

Lạm phát – Tức sự gia tăng của mức giá chung trong nền kinh tế.

chu kỳ kinh doanh – business cycle là gì?

Chu kỳ kinh doanh – Biến động trong hoạt động kinh tế, chẳng hạn như việc làm và sản xuất

Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ