Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Thinking Like an Economist » Tuyên bố tích cực (positive statements) là gì? Ý nghĩa trong kinh tế học?

Tuyên bố tích cực (positive statements) là gì? Ý nghĩa trong kinh tế học?

Tuyên bố tích cực là tuyên bố cố gắng mô tả thế giới như nó vốn có.

Tuyên bố tích cực tiếng Anh là positive statements

claims that attempt to describe the world as it is

Ý nghĩa trong kinh tế học

Để giúp làm rõ hai vai trò của các nhà kinh tế học, chúng ta hãy xem xét việc sử dụng ngôn ngữ. Bởi vì các nhà khoa học và cố vấn chính sách có những mục tiêu khác nhau nên họ sử dụng ngôn ngữ theo những cách khác nhau.

Ví dụ, giả sử rằng hai người đang thảo luận về luật lương tối thiểu. Đây là hai tuyên bố bạn có thể nghe thấy:

  • PORTIA: Luật lương tối thiểu gây thất nghiệp.
  • NOAH: Chính phủ nên tăng mức lương tối thiểu.

Bây giờ, hãy bỏ qua việc bạn có đồng ý với những nhận định này hay không, hãy lưu ý rằng Portia và Nô-ê khác nhau về những gì họ đang cố gắng thực hiện. Portia đang nói như một nhà khoa học: Cô ấy đang đưa ra tuyên bố về cách thế giới vận hành. Nô-ê đang nói như một cố vấn chính sách: Ông ấy đang đưa ra tuyên bố về việc ông ấy muốn thay đổi thế giới như thế nào.

Nói chung, các tuyên bố về thế giới có hai loại. Một loại, chẳng hạn như của Portia, là tích cực. Tuyên bố tích cực là mô tả. Họ đưa ra tuyên bố về thế giới. Loại tuyên bố thứ hai, chẳng hạn như của Nô-ê, là quy chuẩn. Báo cáo tiêu chuẩn là quy định. Họ đưa ra tuyên bố về việc thế giới phải như thế nào.

Một sự khác biệt chính giữa các tuyên bố tích cực và quy phạm là cách chúng tôi đánh giá tính hợp lệ của chúng. Về nguyên tắc, chúng ta có thể xác nhận hoặc bác bỏ các tuyên bố tích cực bằng cách kiểm tra bằng chứng. Một nhà kinh tế học có thể đánh giá tuyên bố của Portia bằng cách phân tích dữ liệu về những thay đổi trong mức lương tối thiểu và những thay đổi trong tỷ lệ thất nghiệp theo thời gian. Ngược lại, việc đánh giá các tuyên bố chuẩn mực liên quan đến các giá trị cũng như sự thật. Tuyên bố của Nô-ê không thể được đánh giá chỉ bằng dữ liệu. Quyết định chính sách nào tốt hay xấu không chỉ là vấn đề khoa học. Nó cũng liên quan đến quan điểm của chúng ta về đạo đức, tôn giáo và triết học chính trị.

Những tuyên bố tích cực và chuẩn mực về cơ bản là khác nhau, nhưng trong tập hợp niềm tin của một người, chúng thường đan xen với nhau. Cụ thể, quan điểm tích cực về cách thế giới vận hành ảnh hưởng đến quan điểm chuẩn tắc về những chính sách nào được mong muốn. Tuyên bố của Portia rằng mức lương tối thiểu gây ra thất nghiệp, nếu đúng, có thể khiến cô bác bỏ kết luận của Nô-ê rằng chính phủ nên tăng mức lương tối thiểu. Tuy nhiên, các kết luận quy chuẩn không thể chỉ xuất phát từ phân tích tích cực; chúng cũng liên quan đến những đánh giá về giá trị.

Khi bạn học kinh tế học, hãy ghi nhớ sự khác biệt giữa các phát biểu tích cực và chuẩn tắc vì nó sẽ giúp bạn tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Phần lớn kinh tế học là tích cực: Nó chỉ cố gắng giải thích nền kinh tế hoạt động như thế nào. Tuy nhiên, những người sử dụng kinh tế học thường có những mục tiêu chuẩn mực: Họ muốn học cách cải thiện nền kinh tế. Khi bạn nghe các nhà kinh tế đưa ra những tuyên bố mang tính chuẩn mực, bạn biết rằng họ đang nói không phải với tư cách là nhà khoa học mà với tư cách là cố vấn chính sách.

Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ