Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Ý nghĩa của ‘absolute advantage’ trong kinh tế học là gì?

Ý nghĩa của ‘absolute advantage’ trong kinh tế học là gì?

absolute advantage

the ability to produce a good using fewer inputs than another producer

Trong kinh tế học, “absolute advantage” (ưu thế tuyệt đối) đề cập đến khả năng của một quốc gia, người sản xuất hoặc tập thể sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định trong việc tạo ra lợi ích hơn so với người khác trong cùng một tài nguyên sử dụng. Nguyên lý ưu thế tuyệt đối xuất phát từ lý thuyết trao đổi Adam Smith và đóng vai trò quan trọng trong lý thuyết và thực tiễn kinh tế.

Để hiểu rõ hơn, hãy xem xét một ví dụ: Quốc gia A có thể sản xuất 10 tấn gạo và 5.000 chiếc áo trong một đơn vị thời gian, trong khi quốc gia B có thể sản xuất 8 tấn gạo và 4.000 chiếc áo trong cùng một đơn vị thời gian. Trong trường hợp này, quốc gia A có ưu thế tuyệt đối về gạo, trong khi quốc gia B có ưu thế tuyệt đối về áo. Mỗi quốc gia tận dụng ưu thế tuyệt đối của mình để tăng cường trao đổi và hợp tác, dẫn đến cả hai quốc gia đều có lợi hơn khi mua hàng hóa mà họ không có ưu thế tuyệt đối trong việc sản xuất.

Điều quan trọng cần lưu ý là “absolute advantage” chỉ xem xét khả năng tạo ra lợi ích tốt hơn mà không quan tâm đến khả năng tạo ra lợi ích tương đối cao hơn. Trong khi một quốc gia có ưu thế tuyệt đối trong một lĩnh vực cụ thể, quốc gia khác có thể vẫn có lợi thế tương đối hơn trong lĩnh vực khác. Do đó, trong nhiều trường hợp, trao đổi và hợp tác dựa trên lợi ích tương đối (được xem xét bởi “comparative advantage”) có thể tạo ra kết quả tốt hơn cho các bên liên quan.

Economics

Ý nghĩa của ‘macroeconomics’ trong…

Th9 17, 2023475 min read

✅ macroeconomics 👉 the study of economywide phenomena, including inflation, unemployment, and economic growth Macroeconomics…

Ý nghĩa của ‘microeconomics’ trong…

Th9 17, 2023333 min read

✅ microeconomics 👉 the study of how households and firms make decisions and how they…

Ý nghĩa của ‘production possibilities…

Th9 17, 2023463 min read

✅ production possibilities frontier 👉 a graph that shows the combinations of output that the…

Ý nghĩa của ‘circular-flow diagram’…

Th9 17, 2023394 min read

✅ circular-flow diagram 👉 a visual model of the economy that shows how dollars flow…

Load More ↓
Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ