Chuyển tới nội dung
Home » News » Economics » Ý nghĩa của ‘equality’ trong kinh tế học là gì? Ví dụ?

Ý nghĩa của ‘equality’ trong kinh tế học là gì? Ví dụ?

equality

the property of distributing economic prosperity uniformly among the members of society

Trong kinh tế học, “equality” (bình đẳng) thường được hiểu là tình trạng mà các cá nhân, hộ gia đình hoặc tầng lớp xã hội có cơ hội, quyền lợi và tài sản được chia sẻ một cách công bằng và tương đồng. Mục tiêu của việc tạo ra bình đẳng trong kinh tế là để đảm bảo rằng mọi người có cơ hội truy cập vào các lợi ích và cơ hội kinh tế mà xã hội cung cấp, mà không bị phân biệt dựa trên vị trí xã hội, giới tính, nguồn gốc, tôn giáo hoặc bất kỳ yếu tố nào khác.

Ví dụ về “equality” trong kinh tế học:

  1. Bình đẳng cơ hội giáo dục: Một quốc gia có hệ thống giáo dục đảm bảo rằng tất cả các học sinh đều có cơ hội truy cập vào chất lượng giáo dục tương tự mà không bị ảnh hưởng bởi tài chính của gia đình, nguồn gốc dân tộc hoặc địa phương.
  2. Thuế thu nhập bình đẳng: Hệ thống thuế được thiết kế để đảm bảo rằng những người có thu nhập cao sẽ đóng góp một phần thuế tương đương hoặc cao hơn so với thuế thu nhập của người có thu nhập thấp, nhằm đảm bảo sự công bằng trong việc chia sẻ gánh nặng thuế.
  3. Chính sách phân phối tài sản: Chính phủ thiết lập chính sách nhằm mục tiêu giảm thiểu khoảng cách về sở hữu tài sản, thông qua các biện pháp như chương trình hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp, khuyến khích tiết kiệm và đầu tư cho tất cả các tầng lớp.
  4. Cơ hội nghề nghiệp bình đẳng: Quy định và chính sách về việc làm và lao động đảm bảo rằng không có sự phân biệt không cần thiết giữa nam và nữ, người gốc dân tộc khác nhau, hoặc bất kỳ tầng lớp xã hội nào khác trong việc truy cập vào các vị trí công việc, khả năng thăng tiến và phúc lợi.

Tuy nhiên, đạt được bình đẳng trong thực tế là một thách thức phức tạp và có thể gặp nhiều yếu tố cản trở, bao gồm cả vấn đề về chính sách, văn hóa và cơ cấu xã hội.

Economics

Ý nghĩa của ‘macroeconomics’ trong…

Th9 17, 2023475 min read

✅ macroeconomics 👉 the study of economywide phenomena, including inflation, unemployment, and economic growth Macroeconomics…

Ý nghĩa của ‘microeconomics’ trong…

Th9 17, 2023323 min read

✅ microeconomics 👉 the study of how households and firms make decisions and how they…

Ý nghĩa của ‘production possibilities…

Th9 17, 2023463 min read

✅ production possibilities frontier 👉 a graph that shows the combinations of output that the…

Ý nghĩa của ‘circular-flow diagram’…

Th9 17, 2023394 min read

✅ circular-flow diagram 👉 a visual model of the economy that shows how dollars flow…

Load More ↓
Home
Tin tức
Bán nhà
Dịch vụ